Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - Theo quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - Theo quý

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính theo các quý I, quý II, quý III, quý IV của năm 2017.

31/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính họp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính...

30/06/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12...

31/12/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

31/12/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Theo quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 - Theo quý

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính theo các quý I, quý II, quý III, quý IV của năm 2016.

31/12/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 - Theo quý
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015