Môi trường

Môi trường
Môi trường
Chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường  nơi chúng tôi hoạt động và làm việc chặt chẽ với người dân, các tổ chức và chính phủ.

Chúng tôi tôn trọng và cải thiện môi trường của khu vực này và đưa ra những thực tiễn tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới đến các cộng đồng nuôi cá của chúng tôi.